ลงทะเบียน “เงินอุดหนุนบุตร” รับเงิน 600 บาท ทำอย่างไรบ้าง

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64 เพจเฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้เผยแพร่กำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนมีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดว่า มีการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 600 บาท โดยผู้ที่มีสิทธิรับเงินประกอบไปด้วย

 • ผู้ปกครองที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร(รายเดิม)
 • ผู้ปกครองรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ (ซึ่งจะมีการจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ)

ตรวจสอบการลงทะเบียน “เงินอุดหนุนบุตร” รับเงินโอนจากรัฐบาล เดือนละ 600 บาท ต้องทำอย่างไรบ้าง

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นโครงการที่รัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ปกครองที่มีบุตร ตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี จำนวนเดือนละ 600 บาท

ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร

ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยระบบจะแจ้งสถานะต่างๆและแนวทางปฏิบัติ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)

หากพบข้อมูลที่ต้องแก้ไขสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยติดต่อได้ที่

 • ส่วนภูมิภาค ติดต่อ พมจ. ที่ท่านได้ลงทะเบียน
 • กรุงเทพมหานคร ติดต่อ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ กรมฯจะอัปเดทข้อมูลทุกวันที่ 8 ของเดือน และในกรณีที่มีการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม และบันทึกข้อมูลเข้าไปใหม่ หลังวันที่ 25 ของเดือน ให้รอปรับสถานะใหม่เดือนถัดไป

เงื่อนไขในการลงทะเบียนอุดหนุนบุตร ประกอบด้วย

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • ผู้ปกครองของเด็กจะต้องมีสัญชาติไทยคนใดคนหนึ่ง
 • เด็กต้องมีสัญชาติไทย
 • เด็กต้องเป็นเด็กแรกเกิด-อายุ 6 ปี
 • เด็กต้องเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
 • ตัวเด็กต้องไม่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์รัฐ หรือ เอกชน
 • ตัวเด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย โดยที่เด็กอาศัยอยู่อาจจะไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้ เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

คุณสมบัติผู้ปกครองที่รับเงิน (กรณีรับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ) คือ มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะและเด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย ที่สำคัญคือ อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีเท่านั้น

เงินอุดหนุนบุตร

สถานที่รับลงทะเบียน

ผู้ที่สนใจสามารถไปทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ได้ที่สถานที่ ดังต่อไปนี้

 • กรุงเทพมหานคร : ที่สำนักงานเขต
 • เมืองพัทยา : ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค : ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง และสูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง
 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) : สามารถดาวน์โหลดได้ที่ csg.dcy.go.th
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) : สามารถดาวน์โหลดได้ที่ csg.dcy.go.th
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่ และ เด็ก
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ หรือ หลักฐานรายรับที่ลงนามโดยนายจ้าง
 • สำเนายืนยันตัวตนเช่น บัตรประจำตำแหน่ง, เอกสารแสดงสถานะของผู้รับรองคนที่ 1 และ คนที่ 2, บัตรข้าราชการ

ผู้ที่เป็นบิดาและมารดา (ผู้ปกครอง) จะต้องลงทะเบียนในพื้นที่ที่เด็กเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง

การจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคาร

บัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับแนบเอกสารเพื่อยื่นลงทะเบียนในโครงการ ประเภทบัญชีเงินฝากจะต้องเป็น ออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก กระแสรายวัน เท่านั้น โดยมีทั้งหมด 3 ธนาคาร ดังนี้

1. ธนาคารกรุงไทย (บัญชีออมทรัพย์)
2. ธนาคารออมสิน (บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก)
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส. You can play in an online casino that allows you to online casino games kostenlos spielen ohne anmeldung play any of our many variants of blackjack or poker, including our exclusive variants of traditional blackjack games or playing Texas Hold’em poker. ) (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์)

ข้อมูลจาก
https://www.prachachat.net/finance/news-626456
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926615

ผ้าอ้อมสาลูใยไผ่ ผ้าอ้อมผ้าสาลู ผลิตภัณฑ์ใยไผ่ ผลิตภัณฑ์เด็ก NAPPI

สั่งซื้อ สอบถามข้อมูล ของใช้เด็กแรกเกิด ของใช้เด็กอ่อน ผ้าอ้อมใยไผ่ ผลิตภัณฑ์เด็กใยไผ่ NAPPI 

Facebook: Nappi Baby Thailand
Website: www.nappibaby.com
Line: @nappibaby
Instagram: @nappibabyth

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ landing-page_banner1-3-buttons-02-1-1024x296.png