ด้วยความห่วงใยในสังคม สิ่งหนึ่งที่แน้ปปี้มุ่งมั่นตั้งใจมาตลอด คือ การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม แน้ปปี้จึงดำเนินกิจกรรมทุกด้านด้วยความซื่อตรงและโปร่งใส พร้อมๆกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กไทยและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง ด้วยความห่วงใยและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

แน้ปปี้มุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้ยั่งยืน จึงร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม พัฒนาคุณภาพของผู้คนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพของเด็ก การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

เด็กสุขภาพแข็งแรง สังคมที่ดีขึ้นและโลกที่น่าอยู่ คือความสุขของทีมงานแน้ปปี้ 🙂