สมัครตัวแทนจำหน่าย

ขั้นตอนการจำหน่ายสินค้าแนปปี้เบบี้ (สำหรับตัวแทนจำหน่ายแบบกลุ่มปิดช่องทางไลน์ และตัวแทนจาหน่ายแบบสต๊อคสินค้า)

เงื่อนไขการสมัคร

ยอดสั่งซื้อ

(ก่อนหักส่วนลดทางการค้า)

 

 

ส่วนลดที่จะได้รับ

 

 

ขั้นต่าเริ่มที่ 5,000 -49,999 บาท

 

 

30%

50,000 -99,999 บาท

35%

100,000 บาท

40%

 

 

 

  • ราคาของผลิตภัณฑ์เป็นราคาสุทธิรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และเป็นสินค้าที่ขายขาดไม่รับคืนสินค้า
  • กำหนดการยืนยันราคา ภายใน 30 วัน ทางแบรนด์แนปปี้เบบี้จะทาการแจ้งปรับราคาขึ้น ให้ตัวแทนฯทราบอย่างน้อย 30 วันตัวแทนจาหน่ายสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยการสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บที่เรากำหนด และยืนยันใบสั่งซื้อมาที่ Email: [email protected] และทาง Line ID: @nappifamily
    เมื่อชำระเงินค่าสินค้าแล้ว ตัวแทนฯสามารถส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ Email: [email protected] และทาง Line ID: @nappifamily 
  • เวลาทาการตั้งแต่ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10:00-17:00 น. โทร.062-889-5999 หรือ 02-018-7882

ขั้นตอนการจำหน่ายสินค้าแนปปี้เบบี้ สาหรับตัวแทนจำหน่ายแบบไม่สต็อคสินค้า (DROP SHIP)

เงื่อนไขการสมัคร

  • ตัวแทนจำหน่ายได้ส่วนลดร้านค้าที่ 20% ตั้งแต่การซื้อสินค้าชิ้นแรก
  • เป็นการขายสินค้าแบบขายขาด(ไม่รับคืน) และราคาที่ให้จาหน่ายเป็นสินค้าราคาสุทธิที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
  • ไม่มีการกำหนดยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ แต่มีเงื่อนไขว่าตัวแทนจำหน่ายต้องมีหน้าร้าน หรือ เว็บไซด์เพื่อจำหน่าย
  • ทางเจ้าของแบรนด์แนปปี้ เบบี้ จะแจ้ง User name และ Password ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่ส่งเอกสารใบเปิดหน้าบัญชีแล้ว ตัวแทนจำหน่ำย สามารถสั่งสินค้ำได้โดยวิธีกำร ดังนี้

1) Sing in เข้าสู่ระบบ (ทำตามคู่มือของบริษัทฯ)

2) กรอกชื่อ/ที่อยู่ที่ให้จัดส่ง และให้ส่งในนามใคร

3) รอให้เจ้าหน้าที่ยืนยันกลับเมื่อตรวจเช็คสินค้าก่อนว่าครบถ้วน หลังจากนั้นจึงทาการโอนเงินตามเงื่อนไข

4) เมื่อชำระเงินค่าสินค้าแล้ว ตัวแทนฯสามารถส่งหลักฐานการชาระเงิน มาที่

Email: [email protected] และทาง Line ID: @nappifamily

เวลาทาการตั้งแต่ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10:00-17:00 น. โทร.062-889-5999 หรือ 02-018-7882

5) ทางเจ้าของแบรนด์แนปปี้ เบบี้ จะจัดส่งสินค้าในนามตัวแทนจำหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรงในนามของตัวแทนฯ

6) ตัวแทนสามารถใช้รูปภาพในหน้า www.facebook.com/nappibabyth เพื่อใช้ในการขายสินค้าได้

ขั้นตอนการจัดส่งสินค้าแนปปี้เบบี้ สำหรับตัวแทนจำหน่ายแบบไม่สต็อคสินค้า (DROP SHIP)

1) จัดส่งสินค้าโดยเคอร์รี่ เอ๊กเพรส หรือ โดยบริษัทขนส่งเอกชนอื่นๆ ซึ่งทางแบรนด์สามารถเลือกใช้ผู้ให้บริการอื่นๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ตัวแทนจำหน่ายทราบล่วงหน้า ค่าขนส่งคิดตามน้าหนักจริง และจะคำนวณค่าจัดส่งให้เมื่อทาการสั่งซื้อในระบบของทางแบรนด์แนปปี้เบบี้เท่านั้น


2) กำหนดส่งสินค้าจากเจ้าของแบรนด์ ภายใน 1 วัน ทำการหลังจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อสินค้า และสำเนาใบชำระเงิน